چرا برخی از دختران تنها می مانند

چرا برخی از دختران تنها می مانند

خیلی وقت ها دختران مجرد غرق کار می شوند. کسب و کاری برای خودش راه می اندازند و همین باعث می شود که به شدت در کارشان گرفتار شوند. و با وجود زیبایی، جذابیت و موفقیت های فراوان، برقراری ارتباط با آنها ممکن نیست.


منبع این نوشته : منبع
دختران ,دختران تنها